Mini Mela 2007

n_a (2)

Prabhakar, Bhasin, Jaitley

Sarin-Prem-1
Jay-Prem_anil
IMG_1449-3
Prem-Vijay
IMG_1657-1

Prem at Vijay Sharma’s in Salem, Tamil Nadu

Sudhir-Prem-1

Prem and Sudhir Kadam in Sanfrancisco

Ramanan-Prem
IMG_1332-1

Anil Mathur, Gublu, Prem and Jayanta in NJ

IMG_1330-1
na3
Ajit-Thithankar
Aspi-Subash

Ajit Sen and Tirthankar in Perth Aspi Kapadia and Subash Pal

Bala-Bhasin

Bala and Bhasin

Banga-Harjit

Banga and Harjit

Banga-Harjit-Bhasin

Banga, Harjit and Bhasin

Bhasin-Kocher-Bhavnani

Bhasin, Kocher and Bhavnani

bhavnani

Jayanta, Date at Bhavnani’s in Arizona

Bhavnani-Date-Jayanta
Dilip-Mustafa

Mustafa at Dilip’s in Pune

jana-Bala-Bhasin

Jana, Bala and Bhasin

Pal-Jana

Subash, Jana

Pal-Takle

Subash and Takle

Verma-Kumal
Verma-Kunal2
Vijay-Verma006
Shrikant, Charu, Pol, Pune 2007
Pol, Charu, Shrikant and Yugesh with spouse in Pune December 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published.